top of page

Ochrana osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pojmy "Uživatel", “Poskytovatel”, "Aplikace", "Účel aplikace" mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky.

1.2 Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Správcem osobních údajů Uživatelů je QuickJOBS s.r.o. (dále jen „Správce“). 

1.3 QuickJOBS, s.r.o. je Správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

1.4 Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.


2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVATEL O UŽIVATELI SPRAVUJE

2.1 Pro poskytování Aplikace a její podporu jde o údaje:
jméno - pro identifikaci Uživatele v seznamu zájemců
příjmení - pro identifikaci Uživatele v seznamu zájemců
email - pro ověření totožnosti Uživatele a pro další komunikaci s Uživateli
telefonní číslo - přihlašovací údaj Uživatele
fotografie - vkládá sám Uživatel, pomáhají Zaměstnavatelům při výběru Uchazeče
krátký popis o sobě - slouží pro další rozhodování Zaměstnavatelů při výběru Uchazeče
rok narození - pro některé práce platí omezení dolní hranice věku (práce s penězi apod.)
pohlaví - pro filtrování relevantních Nabídek práce
zadané okruhy lokací - pro filtrování relevantních Nabídek práce
hodnocení - určuje kvalitu Uchazečů a Zaměstnavatelů a udělují si je zúčastnění navzájem po vykonané práci
zařízení - platforma (iOS, Android), kterou Uživatel používá, pro správné rozlišení klienta
dovednosti - vkládá sám Uživatel, pomáhají Zaměstnavatelům při výběru Uchazeče
zkušenosti - vkládá sám Uživatel, pomáhají Zaměstnavatelům při výběru Uchazeče

škola, oboro studia, ročník ukončení, stav studia, aktuální ročník studia - vkládá sám Uživatel, pomáhají Zaměstnavatelům při výběru Uchazeče
2.2 Další údaje Uživatel poskytuje užíváním Aplikace. Jde například o to, jaký typ a model mobilního telefonu a operačního systému využívá, na jaké práce se hlásil apod.

2.3 Registrací Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje uvedené v jeho Uživatelském profilu budou zpřístupněny ostatním Uživatelům za účelem vzájemného vyhledávání a kontaktování

3. CO S DATY POSKYTOVATEL DĚLÁ, JAK JE ZPRACOVÁVÁ

3.1 Zpracováním osobních údajů se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro správné fungování Aplikace (spojení Zaměstnavatelů a Uchazečů za účelem dohodnutí práce). Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
3.2 Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Poskytovatele a jeho partnerů (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace, oznámení partnerství a jejich služeb). Výše uvedené osobní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu používání Aplikace a lze jej kdykoliv odvolat zrušením účtu Uživatele.
3.3 Některé osobní údaje (například jméno, první písmeno příjmení, fotka, pohlaví, okruh lokace, hodnocení, popis) jsou v rámci funkcí Aplikace poskytovány mezi Uživateli navzájem (údaje o Zaměstnavateli Uchazečům a naopak), jelikož je toto smyslem a základní funkcí Aplikace (dohodnutí brigády). Uživatel dal s tímto sdílením údajů souhlas akceptací Obchodních podmínek
3.4 Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace služby třetích stran, např. poskytovatele serverové a aplikační infrastruktury, zálohování dat, SMS bránu apod. Poskytovatel vybírá důvěryhodné a ověřené služby a každá z těchto služeb ručí za dodržování podmínek v souladu s platnou legislativou. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je následující:

 • Google Cloud a Firebase - Poskytovatel serverové a aplikační infrastruktury

 • SMSbrána s.r.o. - SMS brána k odesílání hromadných informativních SMS Uživatelům

 • Mailjet - Emailová brána k odesílání hromadných informativních emailů Uživatelům

 • Braintree - Platební brána pro nákup inzerátů

 • Cloudinary - Úložiště médií jako jsou např. fotografie

 • Google - Práce s geolokačními daty analytika 

 • iDoklad - účetní systém

 • Sentry - Správa chybových hlášení serverové aplikace

 • Smartlook - anonymní nahrávání činnosti uživatele na webové aplikaci app.quickjobs.cz a webové stránce www.quickjobs.cz

 • Wix - platforma na tvorbu webových stránek

 • Hubspot - Nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (strana zaměstnavatelů). Ukládání kontaktů a korespondence se zákazníky (zaměstnavateli).

 • Facebook Messanger - Nástroj pro komunikaci se zákazníky.

 • Smartsupp - Chatovací nástroj ve webové aplikaci pro zaměstnavatele.


4. PRÁVA UŽIVATELE


4.1. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.

4.2. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese info@quickjobs.cz

4.3. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


5. SMAZÁNÍ DAT


5.1. Uživatel má právo zažádat si o zrušení uživatelského účtu na na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: info@quickjobs.cz, jak je popsáno v článku 3 Obchodních podmínek. Poskytovatel je povinen vymazat data účtu Uživatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

5.2. Data uživatelského účtu se mažou do sedmi (7) pracovních dní po zaslání žádosti o zrušení účtu.

5.3. Poskytovatel uchovává data v archivu za účelem záloh a z důvodu případných smluvních, právních nebo jiných regulatorních závazků v zabezpečené formě s využitím služby Google Cloud Storage.

5.4. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele a jeho osobní údaje se udržují pouze v posledních 7 dnech.

5.5. Poskytovatel po zrušení účtu neuchovává žádná data, která mohou Uživatele identifikovat. Konkrétně Poskytovatel uchovává následující data:
interní ID uživatele v Aplikaci (navázané na některé interní funkce Aplikace), a dále následující anonymizovaná data pro statistické a interní účely: pohlaví, rok narození, OS telefonu, časové značky vytvoření a smazání účtu Uživatele.
Korespondence a online rozhovory, které Uživatel měl při řešení jeho dotazů na podporu a to pomocí emailu, nebo online nástroje pro online chat (např. Facebook Messanger).
Pokud Uživatel dobrovolně odpoví na anketu Poskytovatele zůstanou takové odpovědi uchovány i po smazání účtu.
Blokovaná telefonní čísla pro nevhodný obsah nebo chování (porušení Obchodních podmínek) jsou mazána automaticky po jednom roce.

6. OSTATNÍ


6.1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

 
Původní znění zásad ochrany osobních údajů platných do 17. 8. 2023 najdete zde.

bottom of page