top of page

Obchodní podmínky

PREAMBULE

[A]

Nainstalováním mobilní aplikace QuickJOBS nebo použitím webové verze QuickJOBS (dále jen “Aplikace”) se zavazujete dodržovat všechny podmínky obsažené v těchto Podmínkách používání Aplikace (dále jen „Podmínky“). Máte-li výhrady k jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek nebo s nimi nesouhlasíte, Aplikaci nepoužívejte a odinstalujte ji.

Aplikace má několik verzí:

  • Aplikace pro mobilní zařízení s Android nebo iOS: Stažení a nainstalování Aplikace včetně vytvoření Uživatelského účtu pro účely popsané v těchto Podmínkách je zcela zdarma. Některé funkce Aplikace mohou být zpoplatněny podle platného ceníku. 

  • Webová verze aplikace: je určena pro Zaměstnavatele a její použití je zpoplatněno podle platného ceníku. 

 

[B]

Tyto Podmínky stanoví QuickJOBS s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen “Poskytovatel”), pro používání Aplikace.

“Uživatelem” se pro účely těchto Podmínek rozumí každá fyzická a právnická osoba, která používá Aplikaci. Aplikaci jsou oprávněni používat uchazeči, kteří mají zájem o práci (dále jen „Uchazeč“) nebo osoby nabízející práci (dále jen „Zaměstnavatel“) ve všech právních formách od jednorázových brigád, přes dlouhodobé brigády, stáže, praxe, až po částečné a plné úvazky (dále jen “Práce” nebo “Nabídka práce”). 

 

[C]

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel má právo tyto Podmínky kdykoliv změnit, upravovat a doplňovat. Jakékoliv změny Podmínek jsou účinné jejich zveřejněním a zpřístupněním Uživateli, zejména na webových stránkách či oznámením prostřednictvím e-mailového systému Poskytovatele nebo jinými formami sdělení, které stanoví Poskytovatel. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek nebo má k Podmínkám výhrady, je povinen ihned Uživatelský účet zrušit a Aplikaci odinstalovat.

Používáním Aplikace po oznámení změny Podmínek, jak je uvedeno výše, Uživatel vyjadřuje svůj souhlas se změnou Podmínek.

[1] APLIKACE
Aplikace je autorským dílem ve vlastnictví QuickJOBS s.r.o. a je chráněna podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Aplikace je určena Uchazečům o práce (dále jen „Uchazeč“)  a Zaměstnavatelům.
Aplikace slouží Uchazečům a Zaměstnavatelům za účelem vzájemného vyhledání a kontaktování za účelem uzavření dohody, jejímž předmětem je poskytnutí práce Uchazečem (dále jen „Účel Aplikace“).
Aplikace je prostředím – virtuálním prostorem umožňujícím vyhledání a kontaktování Uchazečů a Zaměstnavatelů navzájem za účelem uzavření dohody mezi nimi, jejímž předmětem bude sjednání práce Uchazečem (dále jen „práce“) za podmínek a s náležitostmi, které si Uchazeč a Zaměstnavatel vzájemně dohodnou (dále jen „Dohoda“). QuickJOBS není smluvní stranou žádné Dohody a nevznikají mu z uzavření Dohody žádná práva a povinnosti ve vztahu ke smluvním stranám Dohody.
Aplikace je určena pouze fyzickým a právnickým osobám, Uchazečům a Zaměstnavatelům. Aplikace není určena pro účely jakékoli inzerce Uživatelů nesouvisející s Účelem Aplikace, ani ke kontaktování Uživatelů za jiným účelem než je Účel Aplikace.
Nainstalováním a používáním Aplikace bere Uživatel na vědomí, že QuickJOBS
(a) nezná, nedoporučuje nebo neschvaluje žádné Uživatele ani jejich Uživatelský obsah (viz dále) a nemá žádnou kontrolu nad jednáním Uživatelů;
(b) žádným způsobem neodpovídá za jednání Uživatelů, ani za kvalitu jimi poskytovaných prací
(c) neprovádí kontrolu Uživatelů a neodpovídá za správnost žádných jimi uvedených údajů a informací.
Aplikace slouží pouze k vzájemnému zkontaktování Uchazeče a Zaměstnavatele. QuickJOBS nezajišťuje ani jinak nezprostředkuje uzavření Dohody.
Aplikace je a bude existovat ve formě a formátu, jak je určil a určí QuickJOBS. QuickJOBS je oprávněn formu nebo formát Aplikace jakkoli změnit nebo omezit jen pro určité typy mobilních zařízení. QuickJOBS si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit podporu Aplikace jako celku nebo kterékoliv její součásti.
Uživatel není oprávněn Aplikaci či jakýkoli obsah Aplikace prodávat, modifikovat, užívat pro komerční účely, reprodukovat, distribuovat, ani veřejně zobrazovat. Uživatel dále není oprávněn provádět reverzní inženýrství, zjišťovat zdrojový kód Aplikace a bez předchozího písemného souhlasu

QuickJOBS používat Aplikaci nebo její obsah jinak, než jak je uvedeno v těchto Podmínkách.

 

[2] UŽIVATELSKÝ ÚČET
Registrací Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje uvedené v jeho Uživatelském profilu budou zpřístupněny ostatním Uživatelům za účelem vzájemného vyhledávání a kontaktování.

Pro úplné používání Aplikace s možností vyhledat požadovaného smluvního partnera je Uživatel (Uchazeč i Zaměstnavatel) povinen zdarma se zaregistrovat a vytvořit svůj Uživatelský účet, do nějž se bude dále přihlašovat pod svým telefonním číslem a automaticky generovaným kódem, který mu je po každé zaslán při vložení telefonního čísla.
QuickJOBS požaduje po Uživateli při vytvoření Uživatelského účtu základní ověření jeho totožnosti. Uživatel je povinen QuickJOBS poskytnout své následující osobní údaje (dále jen „Údaje“):
(a) jméno, příjmení,
(b) e-mailovou adresu,
(c) telefonní číslo,
QuickJOBS neodpovídá za ověření totožnosti Uživatelů ani za správnost Údajů.
QuickJOBS upozorňuje Uživatele, aby dbali náležité opatrnosti a prováděli vlastní kontrolu pravdivosti a správnosti Údajů, totožnosti a způsobilosti potenciálních smluvních partnerů (Uchazečů a Zaměstnavatelů) vyhledaných a zkontaktovaných prostřednictvím Aplikace, a to před osobním setkáním a před uzavřením Dohody. Vytvořením Uživatelského účtu Uživatel souhlasí se shromažďováním, používáním, zveřejňováním a předáváním svých Údajů uvedených pod písm. (a) – (c) výše dalším Uživatelům.
QuickJOBS je oprávněn pozastavit nebo zrušit Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení zejména pokud zjistí či se bude domnívat, že Uživatel uvedl při ověření totožnosti nepravdivé Údaje nebo pokud Uživatel jakékoli údaje neuvedl nebo zatajil.

 

[3] ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Uživatelský účet je možné zrušit na základě žádosti Uživatele zaslané na e-mailovou adresu: info@quickjobs.cz.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit nebo zrušit Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení, zejména pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Uživatel jakkoli porušil tyto Podmínky. Pozastavení nebo zrušení Uživatelského účtu způsobí omezení přístupu k Aplikaci a může rovněž zahrnovat odstranění uživatelského obsahu (viz dále) spojeného s pozastaveným nebo zrušeným Uživatelským účtem.

Dojde-li k pozastavení nebo zrušení Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele, není Uživatel oprávněn vytvořit pro sebe nový Uživatelský účet pod stejným ani jiným tel. číslem.

Poskytovatel je oprávněn zablokovat Uživatelský účet bez předchozího upozornění také v případě, kdy Uživatel opakovaně nedorazil na domluvenou schůzku bez předchozího upozornění Zaměstnavatele.

 

[4] ZABEZPEČENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Uživatel nese sám odpovědnost za zachování důvěrnosti telefonního čísla informací o svém Uživatelském účtu v Aplikaci, a je plně odpovědný za veškeré jednání prostřednictvím svého Uživatelského účtu a za veškerý uživatelský obsah vložený do Aplikace prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Při jakémkoli neoprávněném použití či zneužití Uživatelského účtu bezodkladně kontaktujte Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy: info@quickjobs.cz.


 

[5] PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI UŽIVATELE

Nainstalováním a používáním Aplikace se Uživatel zavazuje, že po celou dobu používání Aplikace bude splňovat následující podmínky (dále jen „Podmínky způsobilosti“):

(a) Uživatel dovršil věku 15 let.

(b) Uživatel bude dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy v souvislosti s používáním Aplikace.

(c) Uživatel bude dodržovat tyto Podmínky.

(d) Uživatel ani nikdo jiný v jeho domácnosti nebo případně v místě, kde bude práce poskytována nebo přijímána:

• nebyl odsouzen za žádný trestný čin proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti a soukromí, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti rodině a dětem, trestný čin obecně nebezpečný nebo trestný čin proti lidskosti, proti míru nebo válečný trestný čin,

• se nedopustil domácího násilí ani žádného přestupku zahrnujícího násilí.

V případě, že Uživatel přestane splňovat některou z výše uvedených Podmínek způsobilosti, je povinen zrušit svůj Uživatelský účet a ukončit používání Aplikace.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv pozastavit nebo zrušit Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení, zejména pokud zjistí nebo se bude domnívat, že došlo k porušení Podmínek způsobilosti. V případě, že dojde k pozastavení nebo zrušení Uživatelského účtu Uživatele, není Uživatel oprávněn Aplikaci používat. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá možnost dostatečně ověřit, zda Uživatelé splňují Podmínky způsobilosti či nikoliv. Uživatel tak bere na vědomí, že Poskytovatel není odpovědný za zajištění splnění Podmínek způsobilosti jednotlivými Uživateli.

 

[6] OBSAH APLIKACE

“Uživatelský obsah” je definován jako jakákoliv informace, obsah, zprávy, fotky, obrázky, příspěvky, recenze, hodnocení atd., vložené do Aplikace Uživatelem prostřednictvím Uživatelského účtu. Poskytovatel neodpovídá za Uživatelský obsah. Aplikace je pouze prostředím pro vkládání Uživatelského obsahu Uživateli. Poskytovatel Uživatelský obsah z žádného hlediska nekontroluje, ani neověřuje jeho správnost či pravdivost. Uživatel prohlašuje a odpovídá za to, že mu náleží autorská práva k jím vkládanému Uživatelskému obsahu, nebo že je oprávněn Uživatelský obsah zveřejnit. Uživatel převádí ve prospěch Poskytovatele veškerá majetková autorská práva k Uživatelskému obsahu, a to v neomezeném rozsahu, místě a čase. Poskytovatel je oprávněn Uživatelský obsah volně používat, kopírovat, zobrazovat, reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, používat k reklamním účelům a k marketingu či s ním jinak nakládat.

Uživatel odpovídá za Uživatelský obsah, který prostřednictvím svého Uživatelského účtu do Aplikace vloží, a zavazuje se, že jeho Uživatelský obsah:

(a) nebude nepřesný, neúplný, podvodný nebo zavádějící (např. MLM aktivity a slib vysokých výdělků);

(b) neporuší žádná práva třetích subjektů, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo práva na ochranu osobnosti a soukromí;

(c) nebude porušovat obecně závazné právní předpisy, pravidla hospodářské soutěže;

(d) nebude hanlivý, urážlivý, výhružný, obtěžující;

(e) nebude obsahovat pornografii nebo nemravný obsah;

(f) nebude obsahovat žádné viry, trojské koně, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software, malware nebo materiály, které by mohly poškodit, narušovat, nebo narušit, zakázat nebo jinak přetížit funkce jakéhokoliv zařízení nebo sítě.

V souvislosti s vkládáním Uživatelského obsahu je zakázáno zejména:

(a) Činit pomluvy, nadávky, obtěžování, zesměšňování, zneužívání, vyhrožování, vydírání či jiné porušování zákonných práv druhých (včetně práva na soukromí);

(b) Publikovat, zasílat, uploadovat, distribuovat nebo šířit jakékoli hanlivé, nenávistné, obscénní nebo nezákonné náměty, jména, informace nebo jiný obsah;

(c) Uploadovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál, který porušuje práva jakékoliv osoby, včetně práv duševního vlastnictví nebo práva na soukromí;

(d) Uploadovat soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software, malware nebo materiál, který by mohl poškodit nebo narušit provozování Aplikace, kteréhokoli zařízení nebo jeho softwaru;

(e) Činit jakékoliv kroky, které by narušily nebo které by mohly narušit nebo zabránit jiným Uživatelům plně používat Aplikaci, nebo které by mohly poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit fungování Aplikace jakýmkoliv způsobem;

(f) Pokoušet se o získání neoprávněného přístupu k Aplikaci nebo k jinému uživatelskému účtu;

(g) Získávat, používat nebo shromažďovat Údaje Uživatelů bez jejich souhlasu;

(h) Prostřednictvím Aplikace propagovat nebo nabízet k prodeji zboží nebo služby pro jakékoliv komerční účely (s výjimkou případů výslovně uvedených v Podmínkách používání);

(i) Provádět nebo přeposílat pyramidové hry, řetězové dopisy, průzkumy nebo soutěže prostřednictvím Aplikace;

(j) Vydávat se za jinou osobu nebo povolit jakékoli jiné osobě použití svého Uživatelského jména, hesla či Uživatelského účtu;

(k) Zasílání spamu nebo příspěvků stejného obsahu opakovaně;

(l) Přistupovat k jakémukoli obsahu Aplikace nebo jej kopírovat či stahovat prostřednictvím umělých prostředků (hackovací zařízení, počítačové programy a obdobné prostředky);

(m) Reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo využívat jakýkoli obsah Aplikace nebo omezovat nebo bránit jiným Uživatelům používat Aplikaci v plném rozsahu.

Poskytovatel je oprávněn prohlížet nebo odstranit Uživatelský obsah, který dle Poskytovatele porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv pozastavit nebo zrušit Uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle svého uvážení, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Uživatel porušil ustanovení těchto Podmínek týkající se vkládání Uživatelského obsahu. Uživatelé nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem používat či zneužívat Uživatelský obsah či informace a Údaje Uživatelů získané prostřednictvím Aplikace pro jiný účel než je Účel Aplikace. Uživatel není oprávněn kopírovat, stahovat, používat obsah vložený Poskytovatelem (tj. informace, materiály, texty, grafiku, loga, data, formátování, grafy, HTML, vzhled, fotografie, hudbu, zvuky, obrázky, software, videa, návrhy, písma, zdrojový a objektový kód, formát, adresáře, algoritmy, strukturu, organizaci a veškerý další obsah) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Porušení tohoto pravidla má za následek porušení autorského zákona a Poskytovatel je v takovém případě oprávněn mimo jiné pozastavit nebo zrušit Uživatelský účet Uživatele. Veškeré informace, materiály, Uživatelský obsah či poradenství poskytované prostřednictvím Aplikace ze strany Uživatelů nebo třetích osob slouží pouze pro informační účely a nejsou odborným poradenstvím. V případě potřeby odborného poradenství by se Uživatelé měli poradit s vhodně kvalifikovaným odborníkem.

 

[7] VZTAHY MEZI UŽIVATELI

Odměny a jiné finanční nároky za práci si Uživatelé hradí a uplatňují výhradně mezi sebou. Poskytovatel není účastníkem ani zprostředkovatelem plateb prováděných mezi Uživateli navzájem. Poskytovatel není účastníkem ani zprostředkovatelem Dohod ani žádných dalších ujednání mezi Uživateli navzájem. Poskytovatel neodpovídá Uživatelům za výběr smluvního partnera, za jeho jednání, ani za jím poskytnuté práce a nároky z toho vyplývající.

Poskytovatel není zaměstnavatel nebo agentura práce.

Služby jsou Uchazečům poskytovány bezúplatně. 

Služby pro Zaměstnavatele se řídí aktuálním platným ceníkem.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V případě porušení zákona jako např. nezaplacení odměny pracovníkovi, šikaně při výkonu práce, nedodržení podepsaných podmínek apod., doporučujeme poškozenému, aby druhé straně dal v aplikaci špatné hodnocení s popisem situace a skutečnost nahlásit policii České Republiky.

 

 

[8] SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Aplikace může obsahovat odkazy nebo poskytovat přístup k produktům třetích stran jako webové stránky, inzeráty, aplikace (souhrnně “Služby třetích stran“), které mají přístup do Aplikace. Takové služby třetích stran nejsou poskytovány ze strany Poskytovatele, a Poskytovatel je neovládá ani neschvaluje. Poskytovatel neodpovídá za obsah, správnost, úplnost, bezpečnost nebo kvalitu služeb třetích stran. Seznam používaných Služeb třetích stran je uveden Podmínkách ochrany osobních údajů.

 

[9] APP STORE

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dostupnost Aplikace je závislá na třetí straně, od níž Aplikaci obdržel, například Apple iPhone App Store (“App Store”). Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto Podmínky jsou mezi Uživateli a Poskytovatelem a App Store jimi není vázán. App Store neodpovídá za Aplikaci, její obsah, údržbu, podpůrné služby a neřeší jakékoli nároky v souvislosti s ní (např. odpovědnost za výrobek, dodržování právních předpisů, nebo porušení duševního vlastnictví). Uživatel souhlasí, že bude platit všechny poplatky účtované App Store v souvislosti s Aplikací (pokud existují). Uživatel souhlasí, že bude dodržovat podmínky App Store.

[10] GOOGLE PLAY

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dostupnost Aplikace je závislá na třetí straně, od níž Aplikaci obdržel, například ANDROID Phone – Google Play (“Google Play”). Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto Podmínky jsou mezi Uživateli a Poskytovatelem, a Google Play jimi není vázán. Google Play neodpovídá za Aplikaci, její obsah, údržbu, podpůrné služby a neřeší jakékoli nároky v souvislosti s ní (např. odpovědnost za výrobek, dodržování právních předpisů, nebo porušení duševního vlastnictví). Uživatel souhlasí, že bude platit všechny poplatky účtované Google Play v souvislosti s Aplikací (pokud existují). Uživatel souhlasí, že bude dodržovat podmínky Google Play.

 

[11] OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

[12] VRÁCENÍ PENĚŽ

V případě odstoupení od úplatné Smlouvy, resp. dílčí smlouvy do 14 dnů po uhrazení, vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od Inzerenta (náklady na dodání služby i na vrácení služby jsou 0,- Kč) do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy obdržel informaci od Inzerenta o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy; za to se považuje: doručení oznámení o odstoupení. Peněžní prostředky vrátí provozovatel vždy tou cestou či v té podobě, v jaké je přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím Inzerent bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

 

[13] DALŠÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA IPHONE, IPOD TOUCH NEBO IPAD APLIKACE:

Uživatel bere na vědomí, že pravidla pro používání Aplikace jsou dále upravena v podmínkách App Store platných a účinných ke dni stažení Aplikace. V případě jakéhokoli sporu mají podmínky App Store přednost před těmito Podmínkami, jsou-li podmínky App Store přísnější.

Aplikaci je možné používat na jakémkoli iPhone, iPod Touch nebo iPad.

Uživatel bere na vědomí, že App Store nemá žádnou povinnost poskytovat údržbu či podpůrné služby Aplikace.

Uživatel bere na vědomí, že Apple není odpovědný za žádné záruky na produkt nebo službu. V případě jakékoliv vady Aplikace v záruční době může Uživatel oznámit zjištěné vady Apple a Apple vrátí kupní cenu, pokud byla kupní cena Uživatelem uhrazena ve prospěch Apple, zpět Uživateli, a to v maximální míře povolené platným zákonem.

 

[14] ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky Aplikace se řídí právním řádem České republiky. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživatelem a Poskytovatelem týkající se Aplikace a jejího používání. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Podmínek ukáže být neplatné nebo nevymahatelné, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 18. 8. 2023. Původní znění obchodních podmínek platných do 17. 8. 2023 najdete zde.

 

[15] KONTAKT
QuickJOBS lze kontaktovat na:
QuickJOBS s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Česká Republika
E-mailem: info@quickjobs.cz
Dalibor Herbrich CEO, dalibor@quickjobs.cz
Telefon (Central Europen Time) 10:00–16:00
Czech Republic +420 773 234 091

bottom of page